חדשות מן התערוכה

תקנון


ירושלים 2016

 תערוכת בולים לאומית בהשתתפות בין-לאומית

ארה"ב -גרמניה- הונגריה -  ספרד - ישראל,  13-17 נובמבר  2016

מרכז הקונגרסים הבינ"ל - בנייני האומה, ירושלים


ועדה המארגנת

נשיא

עו"ד אלי ובר

חברי הועדה

קרמנר מוטי
נתנאל יגאל
יניב טיבי
גלעד לילך
ריקי קיסוס

נציגים

 התאחדות בולאי ישראל ,
ת.ד. 3301 ת"א 6103201
טל'  -  03-6295547


1. שם ומטרה
 תערוכת הבולים הלאומית ירושלים 2016 מוקדשת לכל ענפי הבולאות עם דגש על     תצוגות ארץ הקודש וישראל. מטרת התערוכה להעלות את רמתן של  התצוגות המקומיות על ידי חשיפתן לתצוגות בולים איכותיות ביותר של ארבע המעצמות הבולאיות סינגפור,יפן, קפריסין וארצות הברית . מציגים בודדים גם הם יוזמנו להשתתף בתערוכה, בנוסף  להשתתפות של המדינות הנ"ל  וזאת במידה ולנושא התצוגה תהיה זיקה לבולאות ארץ הקודש וישראל.
2. מקום ומועד
מרכז הקונגרסים הבני"ל בישראל בניני האומה, ירושלים  13-17 נובמבר 2016
3. המארגנים
      התאחדות בולאי ישראל בשיתוף פעולה עם השירות הבולאי/חברת דואר ישראל.
4. תקנונים
ירושלים 2016 תיערך בהתאם לתקנונים הבאים:
4.1 תקנון התאחדות בולאי ישראל לתערוכות – ותקנון זה.
4.2 התקנון הכללי של ה- FIP לתערוכות בינלאומיות ותקנון ה- FIP לשיפוט אוספים
5. אגפי התערוכה  ירושלים 2016
    5.1  אגף בינלאומי.
5.1.1 בולאות מסורתית
5.1.2 תולדות הדואר
5.1.3 בולאות נושאית (תימאטיקה)
5.1.4 מקסימפילה
5.1.5 ספרות בולאית, כולל ווידאו ומחשב שפורסמו ב- 5 השנים האחרונות (רשאים   להציג  מחברים, עורכים או מולי"ם  מכל העולם).
 5.1.6 תצוגות של מסגרת בודדת.
           5.2 אגף לאומי/ארצי כולל את כל המדורים ונוער. האגף  פתוח למציגים ישראליים  בלבד.
6. מציגים חייבים להיות רשומים באגודה מוכרת
6.1 ישראלי המבקש להציג חייב להיות רשום באחת העמותות החברות בהתאחדות בולאי 
ישראל או חבר ישיר בהתאחדות
6.2 מציגים מחו"ל יירשמו אך ורק באמצעות ההתאחדות הלאומית שלהם פרט למציגי ספרות ומציגים בודדים שהוזמנו על ידי התאחדות בולאי ישראל (ושאינם מיוצגים על ידי המדינות המשתתפות) . במקרה זה, יפנו המציגים ישירות להתאחדות בולאי ישראל .
7. תנאי קבלה  לאגף הבינלאומי  לירושלים 2016
7.1 השתתפו ב-10 השנים האחרונות בתערוכה ארצית    
7.2  זכו לפחות במדליה מוזהבת - Vermeil  (80 נקודות) בתערוכת לאומית, יבשתית או עולמית  .
7.3 במדור הספרות פתוח יוצגו פרסומים מ- 5 השנים האחרונות בלבד .
7.4 תנאי הקבלה לאגף הלאומי- מדליית כסף בתערוכה מקומית, כולל ביריד דיזנגוף סנטר .
8. בקשה להשתתפות, רישום ואישור קבלה (ישראלים)
8.1 בקשה להשתתפות תיעשה על גבי טופס הרישום בלבד.
8.2 טופס הרישום בנפרד עבור כל תצוגה יועבר ישירות להתאחדות בולאי ישראל  לא יאוחר מ-31 מאי 2016, בלווי העתק מצולם של דף הפתיחה.
9. מסגרות
     ירושלים 2016 תכלול כ- 300 מסגרות תצוגה בגודל של 96 ס"מ רוחב ו- 118 ס"מ גובה. כל  
     מסגרת מכילה 16 דפי תצוגה תקניים בגובה מרבי של 30 ס"מ כל אחד.
10. הקצאת המסגרות
      מספר המסגרות המזערי והמרבי לכל תצוגה באגפי  תחרות הוא כדלקמן:
  10.1 אוספים שזכו במדליה ארד עד  מוזהב -5 מסגרות.
  10.2  מדליית מוזהב גדול ומעלה – 8 מסגרות 
11. הגנה על תצוגות
      כל הפריטים חייבים להיות מוצגים על דפים בהירים מוגנים ע"י עטיפות מגן שקופות 
      (פרוטקטורים). אוספים שלא יעמדו  בתנאים אלה לא יוצגו.
12. ספרור הדפים
      הדפים יהיו ממוספרים בצדם האחורי מצד שמאל למטה בהתאם לסדר תצוגתם. אוספים
      שלא יעמדו בתנאי זה לא יוצגו.
13. הצגת האוספים
      הוועדה המארגנת לא תאפשר למציגים להוריד ביוזמתם מוצגים לפני גמר התערוכה.
14. ההשתתפות באגף הספרות
      על כל מציג באגף הספרות למסור לוועדה המארגנת שני עותקים של כל מוצג עד 31 ספטמבר.
15. מוצגים באגף הספרות לא יוחזרו למציגים
      מוצגים באגף הספרות יישארו ברשות התאחדות בולאי ישראל ולא יוחזרו למציגים.
 16. דמי השתתפות
      דמי ההשתתפות באגפי התחרות הם כדלקמן: מסגרת תצוגה או מוצג ספרותי- 90 ₪.
      16.1 תצוגה של מסגרת אחת One Frame)) – 180 ₪
      ביצוע התשלום מהווה התחייבות להציג בתערוכת ירושלים 2016
17. תאריך ותשלום
      דמי ההשתתפות יועברו לוועדה המארגנת על ידי התאחדויות הבולים מחו"ל או ישירות על ידי          המציגים הבודדים  אחרי אישור קבלת האוספים. למתחרטים לא יוחזר התשלום.
18. העברת המוצגים
      18.1 לאחר שדמי ההשתתפות של מציג יתקבלו תשלח הוועדה המארגנת למציג מעטפות
              מיוחדות למסירת התצוגה שלו, מעטפה עבור כל מסגרת שהוקצתה לו וכן טופס פירוט
              תכולה.
      18.2 לא תתקבלנה תצוגות בלי המעטפות הנ"ל וטופס פירוט תכולה.
      18.3 מציגים בודדים מתבקשים להביא את אוספיהם לוועדה המארגנת ולקבלם בחזרה לאחר   התערוכה
      18.4 הקומיסרים ובעלי האוספים יתלו את אוספיהם בתיאום הועדה המארגנת.
19. חבר השופטים
      19.1 חבר השופטים ירושלים 2016 ימונה על ידי התאחדות בולאי ישראל.
      19.2 אל חבר השופטים הישראלי יצורפו שופטים אורחים מהמדינות המשתתפות בירושלים 
              2016 כפי שהדבר יתואם על ידי התאחדות בולאי ישראל. 
      19.3 כל השופטים יהיו מוסמכי F.I.P
20. השיפוט
      שיפוט התצוגות ייעשה בהתאם לתקנון ה- FIP בתערוכות עולמיות ותקנון התאחדות בולאי   
      ישראל לתערוכות בולים בישראל .
21. דיוני חבר השופטים
      דיוני חבר השופטים יערכו בחשאיות.
22. החלטות חבר השופטים
      ההחלטות שתתקבלנה על ידי חבר השופטים יהיו סופיות ובלתי ניתנות לערעור.
23. מדליות
      חבר השופטים יקבע את דרגות המדליות לכל התצוגות באגפים תחרותיים וכן את חלוקת הפרסים בהתאם לתקנות FIP  לשיפוט בתערוכות בינלאומיות ותקנון הב"י לתערוכות בולים בישראל. המארגנים יעמידו לרשות חבר השופטים את המדליות הבאות:   
23.1 זהב גדול – (לאגף הבין לאומי בלבד)
23.2  זהב
23.3  מוזהב גדול
23.4  מוזהב
23.5  כסף גדול
23.6 כסף
23.7 ארד מוכסף
23.8 ארד
23.9 תעודה ללא מדליה למדור מסגרת אחת בלבד
23.10 בתצוגת מסגרת אחת תוענק תעודה לרמות ניקוד של מדליית זהב, מוזהב, כסף וארד.
24. תעודות
      לכל מדליה תצורף תעודה בהתאמה
25. פרסים 
      המארגנים יעמידו לרשות השופטים מספר פרסים.
26. שמירה
       הוועדה המארגנת תעשה את כל הסידורים הנחוצים לשמירה על התצוגות ולהגנתן.
27. ביטוח
      הביטוח הוא על אחריותו של המציג ועל חשבונו.
28. הסכמה לנאמר בתקנות אלה
       חתימת המציג על טופס הרישום מהווה הסכמה מפורשת לכל הנאמר בתקנות אלה, ומחייבת    
     את המציג לנהוג בהתאם לתקנות כפי שמפורסמות במסמך זה.
29. שינוי בתקנון
       הוועדה המארגנת שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנות אלה או להוסיף לתקנות הקיימות     
      תקנות נוספות. שינויים אלה, אשר יחייבו את המציגים, יפורסמו ויובאו לידיעתם מיד עם  
      קבלתם.
30. שם וסמל "ירושלים 2016"
       שם התערוכה וסמל התערוכה הם רכושה של הוועדה המארגנת, ואין לעשות בהם שימוש אלה  לאחר קבלת רשות לכך בכתב מהמארגנים.

השכרת דוכנים:

      מידות הדוכן 2X3 מ'.  הוא מצויד בשני דלפקים עם מדפים, 2 כסאות, 2 גופי תאורה ושני מדפי קיר
      מחיר: דוכן רגיל – 3000 ₪, דוכן כפול 5700 ₪ . התשלום עבור הדלפק לא יאוחר מ – 30 באוגוסט 2016 .
    חל איסור מוחלט על מכירת חומר בולאי שלא ממדינות המוכרות רשמית כמנפיקות בולים.